Algemene voorwaarden en Gebruikersovereenkomst Superfoon B.V.

Bedankt voor je bezoek aan onze Website. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze Gebruikersovereenkomst omvat de juridische informatie met betrekking tot het bezoeken en gebruiken van deze Website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de Privacy Statement.

Je wordt vriendelijk verzocht om deze Gebruikersovereenkomst aandachtig te lezen voordat je deze Website bezoekt of er op enige wijze gebruik van wenst te maken.

Elk verder bezoek aan of gebruik van deze Website impliceert de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, adviseert Superfoon B.V. je om deze Website niet verder te bekijken of te gebruiken.

1. Juridische informatie omtrent Superfoon B.V.
Deze Website wordt online gebracht en gehost onder de verantwoordelijkheid van Superfoon B.V. waarvan het adres en de verdere gegevens de volgende zijn:
• Maatschappelijke zetel (adres): Westblaak 92 - Unit 3.26, 3012 KM Rotterdam, Nederland
• KvK nummer 24235165
• Correspondentieadres: Westblaak 92 - Unit 3.26, 3012 KM Rotterdam, Nederland
• Algemeen e-mailadres: [email protected]
• Telefoon nummer: +31 88 088 0801
• BTW: NL008691915B01


2. Toepassingsgebied van deze overeenkomst
Superfoon B.V. stelt zich als doel om het gebruik en de betaling van webcam-, voice en sms-diensten (hierna genoemd de 'Diensten') te ondersteunen die aangeboden middels deze Website.
Via haar technisch platform geeft Superfoon B.V.je toegang tot de Diensten en stelt zij je tevens in staat om te betalen voor de Diensten via haar technisch platform.

De vergoeding die je betaalt heeft betrekking op het gebruik van de Diensten. Voor jouw gemak kan Superfoon B.V. gebruik maken van Ondersteuningsdiensten van derden op het vlak van betalingen (zoals telecomoperatoren, kredietkaartbedrijven of bedrijven die elektronische betalingen verzorgen) om de betalingstransacties uit te voeren.

3. Beperking van de aansprakelijkheid
Superfoon B.V. doet alle redelijke commerciële inspanningen om de Diensten op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze Website met alle redelijke middelen te beveiligen. Superfoon B.V. doet al het mogelijke om ongemakken die door technische fouten veroorzaakt worden zoveel mogelijk te beperken.

Superfoon B.V. kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische handelingen of niet toegestane inbreuken plaatsvinden of dat er virussen binnenkomen. Om deze redenen kan Superfoon B.V. je niet garanderen dat de toegang tot de Diensten niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Bijgevolg kan je Superfoon B.V. niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van de Diensten.

Bovendien erken je dat Superfoon B.V. het recht heeft om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Diensten te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de Diensten aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud van de diensten te verzekeren. Je kan Superfoon B.V. niet verantwoordelijk houden voor een nadeel dat je lijdt door dergelijke onderbrekingen.

Geen aansprakelijkheid voor technische schade – Superfoon B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of voor schade die je zou kunnen lijden door gebruik te maken van de Diensten die worden geleverd. Bovendien erken je en ga je ermee akkoord dat het downloaden van gegevens waarbij op eender welke wijze gebruik wordt gemaakt van deze Website onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico gebeurt. Je bent uitsluitend aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan je computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van gegevens.

Geen aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden - Websites die in het bezit, onder de controle of het beheer zijn van derden kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze Website. Superfoon B.V. heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

4. Technische vereisten
Het gebruik van de Diensten die worden geleverd kan afhankelijk zijn van bepaalde technische vereisten. Op deze Website wordt aangeduid in welk formaat de beelden van de Diensten worden geleverd en wat de vereiste video- en audiospelers zijn evenals het type van internetverbinding. Indien je niet voldoet aan deze technische vereisten, bestaat de mogelijkheid dat je geen gebruik kan maken van de Diensten. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat je de Diensten niet zal kunnen gebruik en als een gevolg van technische beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op je computer.

5. Verplichtingen van de gebruiker
Je dient tenminste achttien jaar oud te zijn of – indien toepasselijke wetgeving vereist dat je ouder moet zijn om de Diensten wettelijk te mogen gebruiken – minstens zo oud als vereist in die wetgeving.

Buiten hetgeen reeds in andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden is bepaald, verbindt je je als gebruiker in het bijzonder om:
• a) deze Website als een goed huisvader te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden;
• b) geen enkel middel, software of methode te gebruiken die de goede werking van deze Website belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht je je ertoe om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van deze Website (die de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van deze Website zou kunnen veroorzaken) of die de inhoud van deze Website zou kunnen belasten;
• c) deze Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Superfoon B.V. of van een derde;
• d) niet zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Superfoon B.V. deze Website met een andere website te koppelen.

Wanneer Superfoon B.V. vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat jij één van de bovenstaande bepalingen a) t/m d) hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Superfoon B.V. jou de toegang tot het geheel of een gedeelte van deze Website ontzeggen.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Je aanvaardt en erkent dat de inhoud van Superfoon B.V.’s Website, waaronder, doch niet beperkt tot de tekst, foto's, afbeeldingen, beschreven technologieën, logo's iconen en software, voor wat betreft alle vormen, media en technologieën beschermd worden door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnamen, domeinnamen, know-how, modellen, tekeningen en logo's. Superfoon B.V. behoudt alle rechten op deze elementen.

Het gebruik van deze Website verleent je op geen enkele manier rechten op een deel van de inhoud ervan. Je mag geen enkel deel van deze Website, geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden of op enige andere wijze exploiteren.
Evenmin mag je zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Superfoon B.V. een link opnemen of invoeren naar deze Website in eender welke website waarvan jij, je werkgever of een andere derde eigenaar, houder of beheerder bent.

Je verkrijgt geen enkel recht op de inhoud die wordt gedownload. Het is strikt verboden om zonder de expliciete schriftelijke en voorafgaande toestemming van Superfoon B.V. de inhoud die werd gedownload te wijzigen, aan te passen, publiek te maken of te verspreiden voor elk doeleinde anders dan voor je eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

7. Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik
Superfoon B.V. besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij je naar de Privacy Statement op deze Website.

Tijdens het bezoek aan deze Website en/of gebruik van de Diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van deze Website en het optimaliseren/verbeteren van deze Website en/of overige diensten van Superfoon B.V. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Superfoon B.V. noodzakelijk acht.

Superfoon B.V. besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

Bij overtreding van de bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Superfoon B.V. om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitengerechtelijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

8. De bewaring van de inhoud van de communicatie
Wanneer je kiest voor het gebruik van de chat room of van andere interactieve communicatiefaciliteiten, ga je ermee akkoord dat deze informatie wordt opgeslagen.
Superfoon B.V. zal deze informatie, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen, bewaren om geschillen op te lossen, algemene ondersteuning te leveren en problemen te behandelen. Behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat Superfoon B.V. ontvangt van een publieke overheid of een bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, zal Superfoon B.V. deze informatie aan geen enkele derde meedelen.

9. Om contact met ons op te nemen
Indien je meer uitleg of enige verduidelijking wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, word je vriendelijk verzocht contact op te nemen met Superfoon B.V. op één van de volgende wijzen:

• Correspondentieadres: Westblaak 92 - Unit 3.26, 3012 KM Rotterdam, Nederland
• Algemeen e-mailadres: [email protected]
• Telefoon nummer: +31 88 088 0801

Superfoon B.V. doet al het mogelijke om binnen een redelijk termijn alle misverstanden, klachten, technische of operationele problemen op te lossen die te maken hebben met deze Website of met de kwaliteit van haar inhoud en waar van Superfoon B.V. door jou op de hoogte wordt gebracht.

10. Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden
De nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

11. Wijzigingen aan de prijzen en aan de gebruiksvoorwaarden
Superfoon B.V. heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te kijken. Als je deze Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef je daarmee aan dat je met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.
 
Bovendien wijst Superfoon B.V. elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van deze Website of deze Gebruikersovereenkomst.

Op deze site geldt een uitzondering op het herroepingsrecht omdat het een digitaal product betreft. Er bestaat dus geen recht op het terug vorderen van gekochte credits ten behoeve van deze dienst.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze Website of dat voortkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of de Privacy Statement zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbank van Amsterdam die het Nederlands recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

13. Terugbetalingen en klachten
Superfoon B.V. beslist autonoom of de aankopen van een klant terugbetaald kunnen worden en dit enkel wanneer er specifieke omstandigheden dit verantwoorden (bv. technische problemen). Superfoon B.V. kan de klant vergoeden door extra credits aan het account toe te voegen of door een terugbetaling te doen indien het betaalmiddel dit toelaat.
Voor de beslissing in verband met een klacht zal Superfoon B.V. alle andere beschikbare informatie interpreteren en de nodige systeem logbestanden bekijken. Voor klachten en terugbetalingen kan je contact opnemen met Superfoon B.V. per email en telefoon zoals vermeld in artikel 9.

14. Geschillen
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag, Nederland.

2. a) Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.

2. b) De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
 
4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Laatst gewijzigd op 12-01-2023.